Algemene voorwaarden

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist of niet volledig is, bijvoorbeeld door veroudering van de snel wijzigende wetgeving en/of wijziging van de prijzen.

Beauty By Camilla is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook die direct of indirect samenhangen met welk handelen dan ook op basis van de informatie op deze website.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Beauty By Camilla.

2. Kwaliteit
Beauty By Camilla levert werk dat overeenstemt met de vooraf verschafte informatie en gemaakte afspraken en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.

3. Geheimhouding
Beauty By Camilla verplicht zich vertrouwelijke informatie besproken voor, tijdens en na de behandeling of cursus geheim te houden, ook na afronding van de behandeling of cursus.

4. Offertes en aanbiedingen
Aan verzoeken tot meer informatie of prijsindicaties zijn geen kosten verbonden. Een offerte blijft drie maanden geldig. Alle prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen of cursussen.

5. Bevestiging en annulering
Telefonische afspraken worden standaard als bevestigd beschouwd.
De klant kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van zijn afspraak of behandeling kosteloos annuleren. Daarna wordt voor klanten een bedrag van 50% van het totale bedrag in rekening gebracht voor gederfde inkomsten en administratiekosten. Pedicure-afspraken die niet worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht.

Indien Beauty By Camilla door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen, of niet kan starten met de cursus op de vooraf vastgelegde begindatum, zal zij dit de klant of aangemelde deelnemers direct laten weten en een nieuwe planning (in overleg met deelnemers) afgeven.

6. Aansprakelijkheid
Beauty By Camilla is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van haar klanten en cursusdeelnemers. Daarnaast blijven klanten en cursusdeelnemers - meestal de ouders/verzorgers van de baby’s - verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun meegebrachte kindje(s) naar de locatie.

7. Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro).

8. Geschillen
Beide partijen zullen eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst proberen op te lossen met behulp van bemiddeling. Wanneer dat niet lukt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Beauty By Camilla.

9. Privacyverklaring
Beauty By Camilla noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om NAW-gegevens en contactgegevens. Daarnaast noteert Beauty By Camilla gegevens over klachten waarmee klanten bij Beauty By Camilla komen in de verwachting dat Beauty By Camilla kan helpen met de verlichting van deze klachten. Ontwikkelingen op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang van deze klachten of wensen te kunnen monitoren.
Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een klantenkaart. Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor klanten van Beauty By Camilla. Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij Beauty By Camilla. Beauty By Camilla zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens van deze klant. Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
De gegevens die Beauty By Camilla noteert zijn alleen bedoeld voor het kundig en juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Beauty By Camilla. De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van klanten worden maximaal drie jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant.